I samarbejde med www.kultunaut.dk

Vilkår for udendørsarrangementer

Affald
Arrangementet må ikke spærre for, at kommunens renovatører kan tømme områdets stationære renovationsbeholdere.

Hvis der er mindre mængde af dagrenovationslignende affald fra arrangementet, kan du samle det i sække. Hvis du bor i kommunen, kan de ekstra sække placeres ved din egen affaldsbeholder, og renovatøren tager den med ved næste tømning.

Hvis der er større mængder affald fra arrangementet skal det samle det i sække, som skal smides i containere. Containere bliver udleveret på Affaldscentret, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted, hvor også containere skal afleveres igen. Containere bliver tømt af renovatøren og du skal betale for bortskaffelse af affaldet. Opkrævning fremsendes via e-Box.

Arrangør har pligt til at benytte kommunens ordninger for bortskaffelse af affald. Hvis det ikke er muligt kan du søge om dispensation. Kontakt tms@gribskov.dk.

Modtageanlæg og vognmænd der transporterer affaldet, skal være godkendt til formålet af Gribskov Kommune.

Genanvendeligt materialer (papir, pap, flasker mv.) skal afleveres på en af Gribskov Kommunes genbrugsstationer

Hvis der ligger affald efter en event, vil oprydning blive udført for din regning i henhold til gældende takster.

Afspærring
Afspærring af vejarealer forudsætter at du har søgt tilladelse via virk.dk og vedhæftet en skilteplan.

Planen skal sendes senest 30 dage før arrangementet for at den kan nå at blive behandlet af både vejmyndigheden og politiet.

Arrangøren skal informere de berørte i god tid, hvis en afspærring eller skiltning kan blive til gener for beboere eller handlende.

Ligeledes skal berørt busruteselskab, renovationsfirma mv. informeres, hvis vejen afspærres eller lukkes.

Mobilt gadesalg
Der meddeles hermed tilladelse til mobilt gadesalg fra kommunale vejarealer i Gribskov Kommune.

Tilladelsen er givet på betingelse af, at Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov Kommunen overholdes, her under parkering og ophold. Se www.gribskov.dk/eventguide

Tilladelsen må ikke overdrages til andre og er tilknyttet den specifikke vogn der er givet tilladelse til.

Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed og fx:
- tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbanen.
- tvinger cykellister ud på vejbanen.
- blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm,
- blokerer ganglinjen for synshandicappede.
- der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen.

Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner.
Parasoller mv. der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 2,20m over jordhøjden.

Du skal rydde op fjerne affald og selv sørge for at transportere det til genbrugsstationen. Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens affaldsspande.

Gadesalg må kun finde sted ved andre arrangementer efter særlig aftale med arrangøren.

Du skal flytte din mobile enhed, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørsservering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l.

Cykelløb, løb og lign. på offentlige veje
Afspærring af vejarealer forudsætter, at du har indhentet tilladelse via virk.dk som skal godkendes af vejmyndigheden og politiet. Du skal søge senest 30 dage før arrangementet, hvis sagen skal nå at blive behandlet.

Eventuel regulering af trafikken må kun ske af personale med den fornødne autorisation.

Du skal informere alle i god tid, hvis en afspærring eller skiltning kan blive til gener for beboere eller handlende.

Ligeledes skal du informere berørt busruteselskab, renovationsfirma mv., hvis vejen afspærres eller lukkes.

Skilte må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko eller være til gene for færdsel langs vejen.

Vejvisningspile i vejrabatten må først placeres dagen før løbet, og de skal fjernes senest dagen efter løbet.

Eventuelle depoter skal placeres på steder, hvor den øvrige trafik og færdsel generes mindst muligt.

Ruten skal renholdes under og efter løbet og strækningens veje og rabatter skal afleveres i renholdt stand.

Hvis der er efterladt affald, vil oprydning blive udført for din regning.

Dyr
Dyrehold må ikke være til gene for omgivelserne.

Hunde skal altid holdes i snor på grønne områder og på stranden.

Fyrværkeri
Hvis du ønsker fyrværkeri ved arrangementet, skal du kontakte en autoriseret festfyrværker.

Fyrværkeri kan dog affyres af alle, mellem den 27. december til den 1. januar.

Bål
Der må kun anvendes tørt, rent og ubehandlet træ til bålet. Det er ikke tilladt at afbrænde affaldstræ, affald mv. bålet skal være stabilt og placeret således, at der ikke er risiko for, at bålet eller dele heraf vælter.

Bålet skal være slukket ved arrangementets afslutning, og du skal have fjernet resterne senest dagen efter afholdelsen.

Bål på grønne områder skal være placeret på grusarealer eller indrettede bålpladser.

Musik, støj og hensyn til naboer
Der skal tages hensyn til naboer og områdets øvrige brugere ved arrangementet.

Du skal i god tid orientere naboerne i området om arrangementet og hvilke trafikale og støjmæssige konsekvenser arrangementet kan medføre for området. Du opfordres til at oplyse naboer om, hvem de kan kontakte i tilfælde af gener.

Du skal sørge for, at støj begrænses mest muligt. Anlæg, der udsender støj, f. eks højtalere, strømgeneratorer, kompressorer, køleanlæg m.m., skal placeres således, at naboer generes mindst muligt.

Hvis kommunen modtager berettigede klager over støj eller andre miljøgener, vil det få indflydelse og konsekvenser for eksisterende og fremtidige arrangementer.

Placering af kabler, bannerer, telte, liner mv.
Telte, liner eller andet må ikke fastgøres i belægning, lysmaster, vejskilte, hegn, træer eller andet kommunalt inventar.

Kabler og liner m. v. skal være hævet mindst 2,5 meter over gangniveau og 4,5 meter over vejarealer og stier, der benyttes til adgang for køretøjer. Til brug for ophængning af kabler, skal der opstilles stolper i beton eller andet materiel, og placeringen skal være godkendt af vejmyndigheden i kommunen.

Kørsel, parkering og placering af materiel på grønne områder
Det er ikke tilladt at anbringe motorkøretøjer, containere og skurvogne m.v. på grønne arealer uden at sikre, at græsset ikke beskadiges. Dette kan ske ved udlægning af egnet køreunderlag, som du skal fjerne efter arrangementet.

Af- og pålæsning og evt. kørsel skal ske under hensyn til underlaget, og der må kun parkeres på parkeringsområder.

Oprydning
Du skal holde området ryddeligt under arrangementet og foretage oprydning. Alt affald skal fjernes straks efter, arrangementet er slut.

Opstilling af telte, scener mv.
Opstilling af telte, scener, tribuner og lignende faste konstruktioner kræver ofte byggetilladelse. Husk i god tid før arrangementet, at søge om byggetilladelse på www.bygogmiljoe.dk.

Hvis det er et forsamlingstelt på over 50 m2, men under 150 deltagere, skal der ikke indhentes byggetilladelse. Det er dog arrangørs ansvar at overholde Kapitel 2 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, som ikke er omfattet af campingreglementet".

Hvis det er et forsamlingstelt med over 150 deltagere, skal der gives byggetilladelse. Det er dog arrangørs ansvar at overholde Kapitel 3 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, som ikke er omfattet af campingreglementet."

Ved mindre salgsområder på et samlet areal under 1000 m2, herunder loppe- og kræmmermarkeder er det arrangørs ansvar at overholde Kapitel 7 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet."

Ved større salgsområder på over 1000 m2 kræves særlig tilladelse, som søges via www.bygogmiljoe.dk.

Skader og ulykker
Du er ansvarlig for skader på kommunens arealer og indretninger som er opstået i forbindelse med eller under arrangementet. Sker der skader, vil de blive udbedret for din regning. Ulykker eller skader i forhold til tredjemand er dit ansvar og er kommunen uvedkommende.

Skilte og plakater
Til det aktuelle og enkeltstående arrangement meddeles hermed tilladelse til at fastgøre et moderat antal skilteplakater i lygtepælene på kommunes veje, som ligger inden for byzone-skiltene.

Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår:
- skilte må ikke være større end 0,5 x 1 m.
- skilte må ikke placeres i eller ved vejkryds og rundkørsler, i gågader og torve arealer.
- skilte må ikke opsættes, så de forringer oversigten, eller således at orienteringstavler, vejvisere eller øvrige færdselstavler helt eller delvis skjules.
- skilte må ikke opsættes overdrevet og helt eller delvis skjule anden ophængning af skilte.
- skilte må ikke opklæbes på buslæskure, el-skabe eller andre forsyningsskabe.
- skilte må ikke fastgøres til vejtræer.
- skilte må ikke opsættes tidligere end 14 dage før arrangementet
- skilte skal fjernes umiddelbart og senest 7 dage efter arrangementet.

Skilte der ikke følger disse punkter, vil blive fjernet af kommunen for din regning.

Spildevand og toiletforhold
Ved større arrangementer skal der være adgang til ca. 1 toilet pr. 100 deltagere, evt. ved opstilling af mobile toiletter.

Mobile toiletter skal være godkendte og med et lukket system. Toiletter skal efter aftale tømmes af GribVand renseanlæg. Se www.gribvand.dk

Tilladelse fra andre myndigheder

Det er dit eget ansvar, at indhente de lovpligtige tilladelser fra alle relevante myndigheder. Se vejledninger på www.gribskov.dk/events

Vand
Afregning for større mængde vand koster 500 kr. for op til tre dage. Herudover 100 kr. pr. dag. Beløbet opkræves efter afholdelse af arrangementet. På pladsguiden på www.gribskov.dk fremgår det, hvor der kan tappes vand.

Afregning af cirkuspladser

Afregnes efter arrangementets afholdelse jfr. kommunens takster herfor. Eventuelle skader afregnes særskilt.

Tilladelse fra andre myndigheder

Det er dit eget ansvar, at indhente de lovpligtige tilladelser fra alle relevante myndigheder. Se vejledninger på www.gribskov.dk/events

Klagevejledning
Tilladelsen er giver jf. § 80 i Lov om offentlige vej og § 92 i Færdselsloven. Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal sendes til Vejdirektoratet, der kun kan tage stilling til retlige spørgsmål - det vil sige om loven er overholdt. Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til kommunens skøn. Vejdirektoratet skal have modtaget klagen senest fire uger efter modtagelsen af den endelige afgørelse. Evt. klage skal sendes til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K.