Kunstmuseum Brandts

Amfipladsen 7, Odense C

Fredag den 27. november 2020 til søndag den 12. december 2021, kl. 10.Foto

Se Mennesket

Åbningstider Tirsdag: 10-17 Onsdag: 10-17 Torsdag: 10-21 Fredag: 10-17 Lørdag: 10-17 Søndag: 10-17 Man.Ny fotoudstilling præ­sen­te­rer en bred vifte af per­ler fra Kunst­mu­se­um Brandts' store sam­ling. Udstillingen "Se men­ne­sket" ud­for­sker ka­me­ra­ets evne til visu­elt og på et split­se­kund at skil­dre livet i al sin mang­fol­dig­hed.

Grund­læg­gen­de er det en bil­led­bå­ren for­tæl­ling om det at være men­ne­ske. Der præ­sen­te­res både bil­le­der med og uden men­ne­sker, men fæl­les for dem alle er, at de på den ene eller anden måde for­tæl­ler om vores væren i ver­den og de af­tryk, vi sæt­ter.

Hvad er det vi læser ind i bil­le­der­ne af de an­sig­ter og krop­pe vi ser? Gen­ken­der vi os selv? Bli­ver ver­den stør­re eller min­dre af det vi be­trag­ter? Med ud­stil­lin­gen in­vi­te­res mu­se­ets gæ­ster på en fo­to­gra­fisk tour de force, der både rej­ser store ek­si­sten­ti­el­le spørgs­mål og pir­rer den lille un­dren. Sam­ti­dig er ud­stil­lin­gen en hyl­dest til mang­fol­dig­he­den og fo­to­gra­fiets mange for­tæl­len­de ud­tryks­for­mer, fra po­rtræt og mon­ta­ge til kunst og repor­ta­ge.

Se men­ne­sket præ­sen­te­rer en hel række dan­ske og in­ter­na­tio­na­le fo­to­gra­fer fra mu­se­ets sam­ling, blandt andre Diane Arbus, Tine Har­den, Søren Lose, Rafal Milach, Palle From, Wil­li­am Eg­g­le­ston, Sally Mann, Trine Søn­der­gaard, Wol­f­gang Til­l­mans, Bror Ber­nild, Eve Ar­nold og Ma­li­ck Sibidé.


Entré: Og undervisere 50 kr) Et medlemskab af museet koster 350 og giver fri entré i et år, samt en masse andre fordele kr