Kunstmuseum Brandts

Amfipladsen 7, Odense C

Torsdag den 21. januar til søndag den 20. juni 2021, kl. 10.

Billedkunst

Hans Scherfig - Myter og drømme

Åbningstider Tirsdag: 10-17 Onsdag: 10-17 Torsdag: 10-21 Fredag: 10-17 Lørdag: 10-17 Søndag: 10-17 Man.Med for­å­rets store ud­stil­ling, Hans Scher­fig - Myter og drøm­me, in­vi­te­rer Kunstmuseum Brandts nye ge­ne­ra­tio­ner ind i ma­le­ri­er­nes fro­di­ge uni­ver­ser og sæt­ter sam­ti­dig fokus på kunstnerens brug af myter og drøm­me. Ele­fan­ter bader i tus­mør­kets strå­ler. Græs­sen­de giraf­fer på sa­van­nen. Le­ge­sy­ge aber slyn­ger sig i regnsko­vens træer.

I Dan­mark er mange vok­set op med ma­le­ren og for­fat­te­ren Hans Scher­figs fa­bu­le­ren­de bil­le­der af ekso­ti­ske land­ska­ber og vilde dyr. Men kun de fær­re­ste har op­le­vet de far­veg­lø­de­n­de jung­le­bil­le­der ved selv­syn. Med for­å­rets store ud­stil­ling Hans Scher­fig - Myter og drøm­me in­vi­te­rer vi nye ge­ne­ra­tio­ner ind i ma­le­ri­er­nes fro­di­ge uni­ver­ser og sæt­ter sam­ti­dig fokus på Scher­figs brug af myter og drøm­me. Ud­stil­lin­gen er en hyl­dest til Scher­figs kunst og til na­tu­ren og den bi­o­di­ver­si­tet, der i dag er truet.

Som for­fat­ter er Hans Scher­fig (1905-1979) mest kendt for sin sam­funds­rev­sen­de og skar­pe pen, og blandt de vig­tig­ste ro­ma­ner er Det for­søm­te forår og Den for­s­vund­ne fuld­mæg­tig.

I ma­le­ri­et der­i­mod hen­gi­ver han sig til skøn­he­den og fan­ta­si­en i skil­drin­gen af na­tu­ren. Selv­om Scher­fig al­drig selv rej­ste hver­ken til Afri­ka, Asien eller Sy­da­me­ri­ka, fan­ta­se­re­de han livet igen­nem om oka­pi­er, ta­pi­rer og al­ver­dens vi­dun­der­li­ge skab­nin­ger i deres na­tur­li­ge om­gi­vel­ser. Med sine livs­be­kræf­ten­de dy­re­mo­ti­ver ud­tryk­ker han drøm­men om en bedre ver­den, hvor alle na­tu­rens skab­nin­ger lever fre­de­ligt sam­men.

Et sam­ar­bej­de med Ver­dens­na­tur­fon­den

Mange af de dyr Scher­fig ma­le­de, er i dag tru­e­de dy­rear­ter. De min­der os om alt det, vi skal passe på, så vi også i frem­ti­den kan op­le­ve en natur med rig flora og fauna. Det er der­for op­lagt, at denne ud­stil­ling og det til­hø­ren­de ka­ta­log kob­ler Scher­figs bud­skab med WWF Ver­dens­na­tur­fon­dens store ar­bej­de med de tru­e­de dyr, og der­ved ska­ber op­mærk­som­hed om­kring denne vig­ti­ge ind­sats.

Ud­stil­lin­gen Hans Scher­fig - Myter og drøm­me be­står af mere end 80 vær­ker, et ud­blik på for­fat­ter­ska­bet og sjove lyd­for­tæl­lin­ger for børn. Den er skabt af Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling i sam­ar­bej­de med Kunst­mu­se­um Brandts. Oplev ud­stil­lin­gens on­li­ne uni­vers på Brandts Hjem­me­fra, som du fin­der på: www.brandts.dk

Foto: Hans Scher­fig, Jung­le­bil­le­der (Okapi), 1953, pri­va­te­je.


Entré: Og undervisere 50 kr) Et medlemskab af museet koster 350 og giver fri entré i et år, samt en masse andre fordele kr