Ormslev Menighedsråd

Ormslev Menighedsråd

v/ Lene Arnholtz Jensen, Rosendalvej 28, Stavtrup

8260 Viby J

Tlf: 86 28 16 52